REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WMBHP.PL

§1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie prostokąta, który można zaznaczyć klikając na niego lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

LOGIN – identyfikator użytkownika

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego użytkownika panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa produkty od Sprzedawcy

OTRZYMANIE PRODUKTU – oznacza objęcie produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem niniejszego sklepu

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy wzorzec umowny, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy, w szczególności określający warunki sprzedaży produktów przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec użytkowników obowiązki informacyjne nałożone na Sprzedawcę ustawowo

REKLAMACJA - związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo Sprzedawcy posługujące się stroną internetową www.wmbhp.pl

SPRZEDAWCA – oznacza firmę WILOMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Glinki 51 A, 85-174 Bydgoszcz posiadającą numer NIP 976-142-26-49, REGON 381334651,

STRONY UMOWY – Kupujący i Sprzedawca

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot korzystający ze strony internetowej www.wmbhp.pl

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Sklepu www.wmbhp.pl jest handel towarami, w tym odzieżą, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, są następujące:

a) rozdzielczość ekranu monitora co najmniej 1024x768 pikseli,

b) połączenie z siecią Internet,

c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5,

d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

3. Sprzedawca informuje niniejszym, że warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.wmbhp.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz złożenie oświadczenia o jego zaakceptowaniu poprzez zaznaczenie check-boxa. Jednakże to oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Konsumentów charakteru bezwzględnie wiążącego (w tym znaczeniu, iż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).

4. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.wmbhp.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. W celu złożenia zamówienia, należy wskazać za pomocą kliknięć myszą preferowany produkt. Następnie należy umieścić produkt w wirtualnym koszyku (kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”). Po umieszczeniu produktu w wirtualnym koszyku istnieje możliwość albo wyboru dalszych produktów albo przejścia do finalizacji transakcji (przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”). Dalszym etapem składania zamówienia jest wpisanie do elektronicznego formularza danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imienia, nazwiska, adresu, miejscowości, kodu pocztowego, nru telefonu komórkowego, adresu e-mail. Następną czynnością jest wybranie preferowanej opcji dostawy oraz formy płatności. Po wykonaniu tej czynności należy kliknąć na przycisk z napisem „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (w momencie kliknięcia na ten przycisk następuje zawarcie umowy sprzedaży). Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz z załączonym do niego niniejszym regulaminem w formacie pdf.

2. Dostępne w Sklepie formy płatności są następujące:

a) płatność gotówką przy odbiorze produktu od kuriera,

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) płatność szybkim przelewem poprzez system payu.pl,

d) płatność szybkim przelewem poprzez system paypal.

3. Czas od momentu zawarcia z użytkownikiem umowy sprzedaży do chwili przekazania przez Sprzedawcę paczki z produktem przewoźnikowi bądź operatorowi pocztowemu nie przekracza 72 godzin. Jednakże w sytuacji wyboru opcji płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, warunkiem przekazania paczki z produktem przewoźnikowi bądź operatorowi pocztowemu jest uprzednie dokonanie przez Kupującego zapłaty.

4.Maksymalny czas dostawy wynosi 48 godzin od momentu przekazania przez Sprzedawcę paczki z produktem przewoźnikowi bądź operatorowi pocztowemu.

§4. ZAŁOŻENIE W SKLEPIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Założenie w Sklepie konta użytkownika jest bezpłatne.

2. Założenie konta Użytkownika umożliwia składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania adresu dostawy oraz śledzenie historii zamówień.

3. W celu założenia konta Użytkownika niezbędne jest podanie przez użytkownika analogicznych danych osobowych jak przy składaniu zamówienia, a także utworzenie loginu i hasła.

4. W celu usunięcia konta ze Sklepu należy wypełnić formularz dostępny na podstronie …………….., a następnie przesłać go do Sprzedawcy drogą mailową na adres wmbhp.pl@gmail.com

5. Dane osobowe posiadaczy konta użytkownika chronione są zgodnie z polityką prywatności (§8 regulaminu) i przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich zmiany bądź do ich usunięcia.

§5. DOSTAWA

1. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca, o ile nie stanowi to dla Kupującego uciążliwości, zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

2. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej wmbhp.pl@gmail.com lub telefonicznie pod numer 795 399 888.

3. Aktualne koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie wyświetlają się użytkownikowi po przejściu do wirtualnego koszyka, przed złożeniem zamówienia. Samo przejście do wirtualnego koszyka i sprawdzenie kosztów dostawy nie powoduje obowiązku złożenia zamówienia i nie jest dla użytkownika wiążące.

§6. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania produktu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres wmbhp.pl@gmail.com) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać produkt Sprzedawcy na adres: WILOMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Glinki 51A, 85-174 Bydgoszcz.

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, koszty odesłania produktu do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

8. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującym, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

§7. REKLAMACJA

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość produktu w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556 – art. 5764 Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 795 399 888, w tradycyjnej formie pisemnej listem na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: wmbhp.pl@gmail.com). Ze względów praktycznych najbardziej zalecana jest Konsumentowi forma pisemna bądź mailowa.

3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne dla rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

5.Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: WILOMARK Spółka z ograniczoną odpowedzialnością, ul. Glinki 51 A, 85-174 Bydgoszcz

6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

7. W przypadku umowy zawartej na odległość z Kupującym zawierającym tę umowę jako Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec takiego Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest WILOMARK Spółka z ograniczoną odpowedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Glinki 51 A, kod pocztowy 85-174 Bydgoszcz, posiadająca numer NIP 967-142-26-49, REGON 381334651.

2. Dane osobowe Kupujących chronione są przez administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.

3. Podanie przez Kupujących danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.wmbhp.pl, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wmbhp.pl@gmail.com albo telefonicznie (na numer telefonu 795 399 888) bądź listownie (na adres siedziby administratora).

6. Strona internetowa www.wmbhp.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.wmbhp.pl do indywidualnych potrzeb Użytkownika strony internetowej.

7. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.

8. Administrator prosi, aby wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zgłaszać drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wmbhp.pl@gmail.com) albo telefonicznie (na numer 796 399 888) bądź listownie (na adres siedziby administratora).

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, ale nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą umów jest sąd w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.

3. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

4. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów także poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany i dokonanie wydruku bądź zapisanie pliku z regulaminem na dysku komputera.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……….2020 r.