POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest WILOMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem ul. Glinki 51 A, 85-174 Bydgoszcz.
  2. Dane osobowe Kupujących chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.
  3. Podanie przez Kupujących danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.WMBHP_PL, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
  5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wmbhp.pl@gmail.com albo telefonicznie (na numer telefonu 795 399 888) bądź listownie (na wskazany w ust. 1 adres jego siedziby).
  6. Strona internetowa www.wmbhp.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.wmbhp.pl do indywidualnych potrzeb Użytkownika strony internetowej.
  7. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.
  8. Administrator prosi, aby wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony danych osobowych Kupujących zgłaszać drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wmbhp.pl@gmail.com) albo telefonicznie (na numer 795 399 888) bądź listownie (na wskazany w ust. 1 adres siedziby Sprzedawcy).